Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Minister ser endnu en gang på generationsskifte

Ejendomsforeningen Danmark har gennem flere år rettet politisk fokus på generationsskifte i ejendomsbranchen, fordi de nuværende skatteregler er konkurrenceforvridende, og for flere ejendomsvirksomheder er det ikke muligt at overleve et generationsskifte. Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) overvejer at nedsætte en arbejdsgruppe, som kan komme med forslag til at løse skatteproblemet, når ejendomsselskaber skal foretage et generationsskifte.

”Vi er naturligvis meget positive over for erhvervsministerens udmelding om at nedsætte en arbejdsgruppe. Det er helt i tråd med alle de drøftelser og tiltag som Ejendomsforeningen Danmark har haft med Brian Mikkelsen og andre relevante politikere og embedsmænd i de senere år. Vi vil følge op og deltage aktivt i det videre arbejde”, siger John R. Frederiksen, formand for Ejendomsforeningen Danmark.

Læs mere

Jannick Nytoft er ny administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark har ansat Jannick Nytoft som ny administrerende direktør. Jannick Nytoft kommer fra en stilling som administrerende direktør i Dansk Venturekapital- og Private Equity Forening – i daglig tale DVCA. Han tiltræder den 1. december.

Læs pressemeddelelse af 8. september 2017

Fælles brev om fortovsordning

Teknik- og Miljøforvaltningen i København har behandlet de første ansøgninger om dispensation fra den kommunale fortovsordning. Desværre har kun 15 ud af 279 grundejere fået dispensation.

Ejendomsforeningen Danmark har sammen med en række andre organisationer henvendt sig til kommunen, og de opfordrer her til det sikres, at den enkelte grundejer fremadrettet får mulighed for at få dispensation.

Læs den fælles henvendelse
Læs artikler i Huset

Normtal for 2018

Kommunernes huslejenævnfastsætterhvert år normtal for administrationshonorarer og viceværtudgifter.

Ejendomsforeningen Danmark har opdaterede normtal for 2018 for langt de fleste af landets kommuner.

Se kommunernes normtal for 2018 (for medlemmer)

Andelshavere bliver først lejere ved ejendomssalg

Da en andelsboligforeningblev taget under konkursbehandling nedlagde andelshaverne påstand om, at konkursboet ikke var berettiget til fortsat at opkræve boligafgift af andelshaverne. Men der måtte kun opkræves et beløb svarende til den omkostningsbestemte husleje.

Læs mere om sagen (for medlemmer)

Højesteret tilsidesatte ikke renteswapaftale

En nystiftet andelsboligforening optog i 2006 finansiering af foreningens nyopførte byggeri, blandt andet ved at indgå aftale med en bank om renteswap til afdækning af risiko for rentestigninger på realkreditforeningslånet. 

Læs om Højesterets dom (for medlemmer)

Eksklusion af medlem

Den 19. september har administratorsektionens bestyrelse besluttet at ekskludere et medlem på baggrund af flere overtrædelser af de etiske normer. Eksklusionen er sket på grundlag af adskillige klager fra medlemmets kunder over uretmæssige debiteringer på kundernes driftskonti. Det pågældende medlem har trods opfordring hertil ikke medvirket til sagens yderligere afklaring, ligesom der ifølge medlemmets kunder ikke er sket berigtigelse af de uretmæssige debiteringer.

Læs mere

Energimærkningsordningen er ændret

Mandag den 4. september trådte en række ændringer til de nuværende krav i energimærkningsordningen i kraft. Ændringerne gælder energimærkning af store bygninger og betyder blandt andet, at alle energimærker nu får en gyldighed på ti år, samt at kravet om løbende energimærkning af private bygninger over 1.000 kvadratmeter fjernes. Disse bygninger skal fremover energimærkes, når de sættes til salg eller udlejes. 

Læs mere om ændringerne

Afgørelse om vilkårene ved andelshaveres overgang til lejere

Den 1. august afgjorde Ankenævnet for de Københavnske Huslejenævn tre sager om fastsættelse af lejevilkår ved lejeforhold, der er opstået, når ABL § 4, stk. 1 anvendes. Huslejenævnets afgørelser stadfæstes i vidt omfang, men på to punkter ændrer ankenævnet afgørelserne.

Læs artikel (for medlemmer)

Selskabers registrering af reelle ejere

Nye regler betyder, at selskaber skal have registreret de reelle ejere senest den 1. december 2017. Et selskab har fremover pligt til at indhente og opbevare oplysninger om deres reelle ejere. Det vil sige de fysiske personer, der ejer eller kontrollerer virksomheden. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du få hjælp til at registrere ejerforholdene i din virksomhed, hvis du ikke allerede har gjort det. 

Læs vejledning (for medlemmer)
Læs mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Høring om digital kommunikation i boliglejemål

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt udkast til et lovforslag, der skal fremme digital kommunikation i boliglejemål. Der vil ske få fremskridt, hvis forslaget gennemføres. Ejendomsforeningen Danmark havde gerne set, at man fra politisk side var gået længere for at understøtte mere digital kommunikation mellem lejer og udlejer. 

Læs høringsbrevet og hele lovforslaget
Læs Ejendomsforeningen Danmarks høringssvar
Læs artikel på business.dk

Stadig muligt at ansætte en trainee

Ejendomsforeningen Danmark har indgået en aftale med Finansforbundet om et omskolingsforløb, der skal hjælpe ledige medlemmer videre i en karriere som ejendomsadministrator. Der er stadig ledige, som ikke har fundet en traineeplads. Hvis du ønsker adgang til CV-databasen, så send en mail til udviklingskonsulent Lotte Rendtorff.

Læs mere om kursusdeltagerne

Gratis konference: Aktive erhvervsudlejere

Ejendomsforeningen Danmark holder i samarbejde med Områdefornyelsen Sydhavnen og KAB en halvdagskonference den 30. oktober i København. Konferencen handler om, hvordan almene og private boligforeninger kan lægge en strategi for og koordinere deres indsats for erhvervsudlejningen.

Læs mere, og tilmeld dig konferencen Aktive erhvervsudlejere

A/B Klostergården: Ankenævnets første afgørelser

Ankenævnet for de Københavnske Huslejenævn har den 1. august 2017 truffet de første afgørelser vedrørende vilkårene for de lejeforhold, som de hidtidige andelshavere i den tidligere A/B Klostergården skal fortsætte på hos den nuværende ejer af ejendommen.

Læs mere (for medlemmer)

Ejendomsforeningen Danmark søger

Jurist til fast ejendom
Økonomisk konsulent

Ejendomsforeningen Danmarks interaktive medlemsservice

Ejendomsforeningen Danmark har lanceret en interaktiv webrapport for tomgang. Webrapporten tager udgangspunkt i den publikation, som man allerede kan tilgå på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside, og som udkommer hvert kvartal.

Læs mere om den interaktive webrapport

Nyt fra pressen

Alle medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark kan tilmelde sig servicen Nyt fra pressen.

Læs dagens Nyt fra pressen

Modtag alle hverdage et kort resumé af de artikler, der er relevante for ejendomsmarkedet fra de største aviser.

Tilmeld dig

Ejendomsstatistikken

Ejendomsstatistikken er et gratis værktøj for dig, der gerne vil have viden om ejendomsmarkedet i Danmark.

Træk blandt andet statistik på ejendomsbestand, omkostninger ved ejendomsdrift og meget andet.

Find statistik