Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Ændringer i forbindelse med lejelovsændringen 1. juli 2015: 

Vejledninger vedrørende ændringer i lejeloven og boligreguleringsloven pr. 1. juli 2015

Indholdsfortegnelse i alfabetisk rækkefølge (vejledninger efter 1. juli 2015): 

Bopælspligt

Byfornyelsesstøtte til udlejningsejendomme

Ejendomsforeningen Danmark har en erfa-gruppe, der udveksler erfaringer vedr. it-tekniske løsninger, processer og jura, som blandt andet omhandler digital post, digital tinglysning og Nem-ID.

Hvis du vil deltage i debatten eller holde dig ajour med, hvad der sker inden for området, kan du blive opdateret i vores erfa-gruppe på linkedin.

Revisions- og rådgivningsvirksomheden Deloitte har taget initiativ til et projekt, som har til formål at synliggøre incitamentet for energioptimering i erhvervsejendomme.

Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra blandt andet ejendomsbranchen, herunder Ejendomsforeningen Danmark. 

Resultatet er en guide til energioptimering af erhvervslejemål. Der indgår blandt andet en beskrivelse af processen for energioptimering samt et beregningsværktøj.

 

Energistyrelsen har selv udarbejdet en vejledning til forklaring af de nye regler om obligatoriske energisyn i store virksomheder.

Hent vejledningen (”Forklaring af bestemmelser i bekendtgørelsen om obligatoriske energisyn”) samt øvrige oplysninger om de obligatoriske energisyn.

Ejendomsforeningen Danmark har også lavet en kort vejledning særligt til ejendomsbranchen på baggrund af vores dialog med Energistyrelsen.

Hent Ejendomsforeningen Danmarks vejledning om energisyn

Hvidvaskloven

Folketinget vedtog den 2. juni 2017 ændringer til hvidvaskloven, som trådte i kraft den 26. juni 2017.

Ændringer i hvidvaskloven

Læs mere om folketingsbehandlingen af lovforslaget her

Hvidvaskloven før 26. juni 2017

Ejendomsforeningen Danmark har udgivet en vejledning, der kan inspirere foreningens ejendomsadministratorer, når de skal udarbejde interne regler 
og procedurer i forhold til hvidvaskloven.

Læs vejledning

Se plancher, som du kan bruge over for dine ansatte

Se artikel i Huset, oktober 2013

Indikatorer på hvidvask 

Hvidvasksekretariatets generelle indikatorer på eventuel hvidvask af udbytte eller finansiering af terrorisme

Erhvervsstyrelsen

Tilsyn og afgørelser

Erhvervsstyrelsens svar på om A/B og E/F er omfattet af hvidvaskloven

Erhvervsstyrelsens svar på om ejere og koncernforhold er omfattet af hvidvaskloven

Finanstilsynets udmelding på hvidvaskområdet

Finanstilsynets vejledning

Vedrørende anvendelse af NemId som legitimation

Spørgsmål til Finanstilsynet vedrørende brug af NemId

Finanstilsynets svar på spørgsmål vedr. NemId og outsourcing

Hvorfor skal der indhentes dokumentation på foreningens bestyrelse?

Læs vejledning

nyhedsmailen Huset Net som blev sendt den 26. maj 2016 skrev Ejendomsforeningen Danmark sine anbefalinger til en effektiv rykkerprocedure.

Læs Ejendomsforeningen Danmarks forslag til rykker- og eksklusionsprocedure for andelsboliger 

For at sikre et hurtigt og effektivt inkassoforløb, er det vigtigt, at rykkerskrivelserne er korrekt formuleret.

Ejendomsforeningen Danmark har udarbejdet rykker 1, rykker 2 og inkassoskrivelse vedrørende ejerforeninger. Find dem i Ejendomsforeningen Danmarks blanketmodul (for abonnenter).

Derudover er det vigtigt, at rykkerskrivelserne er sendt til debitor på de rigtige tidspunkter. Det fremgår ikke af renteloven, hvornår man må fremsende den første rykker, men det skal selvfølgelig være efter forfaldsdagen. 

Lejeloven har særlige regler for, hvornår man må sende et påkrav, hvilket tillige gælder for andelsboligforeninger, hvis der ikke står andet i vedtægterne. I ejerforeninger kan der også være fastsat regler for rykkerprocedure i vedtægterne, men er dette ikke tilfældet, så er det rentelovens regler, der skal overholdes.    

I henhold til renteloven kan man få et rykkergebyr på kr. 100 for hver rykker man sender, dog maksimalt kr. 300, men det er i den forbindelse et krav, at der mindst skal være 10 dages mellemrum mellem rykkerskrivelserne, jf. renteloven § 9b.

Renteloven

Der gælder helt faste regler for, hvor store beløb man kan opkræve hos debitor til dækning af inkassoomkostninger. Disse beløb fremgår af bekendtgørelse om udenretlige inkassoomkostninger.

Bekendtgørelse om udenretlige inkassoomkostninger

Endelig er det vigtigt at vide, hvornår et krav forældes, hvilket fremgår af forældelsesloven. 

Forældelsesloven

Der er i 2016 vedtaget nye regler for behandling af personoplysninger i form af persondataforordningen, som træder i kraft den 25. maj 2018.

Det betyder, at behandling af personoplysninger, elektronisk databehandling eller data i register samt anden systematisk behandling af personoplysninger frem til den 25. maj 2018 reguleres af persondataloven.

Fra 25. maj 2018 afløses persondataloven af persondataforordningen. Persondataforordningen regulerer behandling af personoplysninger, samt automatisk databehandling eller behandling i et register.

Grundlæggende viden

Læs vores korte pjece med helt almindelig viden om persondata

Persondataforordningen

Persondataforordningen er en generel forordning om databeskyttelse, der skal sørge for beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Du kan læse lovteksten fra persondataforordningen her:

Ny forordning med skærpede regler om beskyttelse af personoplysninger

Principperne for lovlig behandling af persondata

Reglerne for samtykke

Status på lovgivningen i Danmark

Få en opdatering på hvad status er i Danmark 

Hvordan kan jeg forberede mig på persondataforordningen?

Se Ejendomsforeningen Danmarks anbefalinger

Kryptering af e-mails

It-politik

Persondataloven gælder både for private, virksomheder og den offentlige forvaltnings behandling af personoplysninger, hvilket har betydning for hvordan man kan behandle personfølsomme oplysninger i sin administrationsvirksomhed. 

Læs mere om IT-politik

Ejendomsforeningen Danmark informerer løbende

Se arkiv

Ejendomsforeningen Danmark har netop udgivet en praktikantvejledning, som skal gøre det mere overskueligt for administrationsvirksomheder at ansætte praktikanter.

Vejledningen er tænkt som en inspiration og er dermed helt frivillig. Det betyder, at virksomhederne kan bruge de eksempler i vejledningen, der er relevante for netop dem. For virksomheder, der aldrig har ansat praktikanter før, er vejledningen derfor en genvej til at arrangere et godt praktikforløb. Håbet er, at det bliver nemmere og mere overskueligt at ansætte praktikanter, som senere kan blive nogle af de ejendomsadministratorer, som branchen får hårdt brug for de kommende år.

Ideen om en praktikantvejledning blev født i september sidste år, da omkring 100 administrationsvirksomheder var samlet på administratorkonferencen. Vejledningen er dannet på baggrund af erfaringer fra medlemmer af Ejendomsforeningen Danmarks uddannelsesudvalg.

Vejledning som pdf og Word

Pdf-udgaven med Ejendomsforeningen Danmarks logo indeholder en lang række opgaver, der alene udgør et idegrundlag til brug for praktikantforløb. Vejledningen indeholder i højre side af dokumentet læringsmål. Disse læringsmål er i pdf-udgaven afkrydset. Som det fremgår af vejledningen, er der intet til hinder for, at praktikanten i forbindelse med sit praktikforløb alene opnår kendskab til en del af opgaverne.

Se vejledningen i pdf-format

Afhængig af opgaveporteføljen i de forskellige administrationsvirksomheder, er det ikke alle opgaver i vejledningen, som administrationsvirksomhederne har mulighed for at tilbyde i løbet af praktikperioden. Det er derfor muligt at finde vejledningen i en word-udgave, hvor administrationsvirksomheden har mulighed for at tilpasse såvel opgaver som læringsmål til den enkelte virksomheds opgaveportefølje.

Se vejledningen i Word-format

Det anbefales, at administrationsvirksomheden i begyndelsen af praktikperioden sætter sig sammen med praktikanten og gennemgår virksomhedens tilpassede udgave af vejledningen, så praktikanten får et indblik i arbejdsopgaver og læringsmål for praktikperioden.

Mange nationale og internationale ejendomsejere efterspørger ydelser hørende til "Property Asset Management". Ejendomsforeningen Danmark har derfor udarbejdet et notat: Property Asset Management - en opgave for ejendomsadministrator?

Læs den danske udgave

Læs den engelske udgave

Velfærdsministeriet har i august 2008 udarbejdet en vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp

Hent Velfærdsministeriets vejledning om skimmelsvamp

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 31. marts 2017 orienteret om, at der er udarbejdet en ny håndbog til kommunernes håndtering af skimmelsvamp, som skal hjælpe kommunerne med at følge alle regler, når der kommer henvendelser om skimmelsvamp.

Håndbogen indeholder en manual, og skal overordnet sikre, at kommunerne følger alle regler, når der opstår skimmelsvamp. I sager om sundhedsfarlige boliger har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn og kondemnere, samt pligt til at anvise beboeren en anden bolig.

Håndbogen indeholder også skabeloner til breve, rapporter, dokumentation m.v., der yderligere kan lette og kvalitetssikre kommunens sagsbehandling.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens håndbog til kommunerne om håndtering af skimmelsvamp kan hentes her

Derudover kan bilag til håndbogen hentes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside

Når det regner kraftigt, kan kloaksystemet blive så overbelastet, at der stiger vand op. Vand kan gøre store skader på dit hjem og dine ting og endda gøre dit hus ubeboeligt i lang tid.

Men du kan selv gøre noget for at forebygge skader, før der kommer kraftig regn og skybrud.

Læs hvordan du forebygger skader ved skybrud, regnvejr og oversvømmelser

Hvilke områder private virksomheder og private borgere må lade tv-overvåge fremgår af TV-overvågningsloven.

Derudover skal man være opmærksom på, at tv-overvågning kan medføre en behandling af personoplysninger, som er reguleret af persondataloven.

Datatilsynet rådgiver om registrering, videregivelse og anden behandling af personoplysninger, ligesom Datatilsynet fører tilsyn med at persondataloven bliver overholdt.  

Se Datatilsynets vejledning om TV-overvågning i boligorganisationer

Læs Justitsministeriets pjece om TV-overvågning

Overtrædelse af reglerne om TV-overvågning kan medføre bødestraf eller straffes med fængsel indtil 6 måneder.

Vejledning om vurdering af erhvervsejendom

Der har vist sig at være behov for en dansk vejledning om "god skik" for vurdering af ejendom, der er baseret på de internationale standarder for regnskabspraksis og vurdering.

En vurderings troværdighed er helt afhængig af, at vurderingsmanden har den fornødne uddannelse, erfaring, markedskendskab og moral, og han skal kunne håndtere interessemodsætninger professionelt.

Denne vejledning er resultatet af et samarbejde mellem Ejendomsforeningen Danmark og RICS Danmark - Erhvervsejendom & Vurdering fmba.

Vejledningens målgruppe er såvel ansatte hos Ejendomsforeningen Danmarks medlemmer som alle andre, der har behov for overblik over, hvordan en professionel vurdering bør planlægges og gennemføres.

Bagerst i bogen er publikationen Værdiansættelse af fast ejendom genoptrykt.

Køb bogen her