Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Nyhedskursus: Den nye planlov 2017

Bliv klogere på den nye planlov og den ændrede planproces – og få gode råd om planretlig due diligence.

Nyhedskurset gennemgår udvalgte dele af den nye planlov med fokus på fast ejendom. Centrale dele af loven gennemgås, og nye elementer i lovgivningen forklares. Derudover sættes der fokus på vigtigheden af planretlig due diligence i forbindelse med investering i fast ejendom.

Kurset forudsætter ikke forhåndskendskab til planloven.

Indhold

Den nye planlov – udvalgte emner

 • Administrative lettelser – herunder forkortet høringsperiode, indskrænkede muligheder for statens brug af vetoretten overfor nye planer, samt ændring af dispensationsbestemmelsen
 • Nye bestemmelser med særligt sigte på at prioritere erhvervsarealer langs motorvejen til transport- og logi-stikvirksomheder samt andre transporttunge virksomheder
 • Nye bestemmelser med særligt sigte på at afgrænse de erhvervsområder, som fremover helt eller delvist skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, og som skal friholdes for kontorbyggeri og anden miljøfølsom anvendelse
 • Udlæg af konsekvensområder og udlæg af transformationsområder i tilknytning til erhvervsområder
 • Nye bestemmelser om arealer, der er belastet af lugt, støv og anden luftforurening
 • Ændring af detailhandelsreglerne – herunder særligt afskaffelsen af maksimalt bruttoetageareal for udvalgs-varebutikker, forøgelse af tilladt bruttoetageareal, og udlægning af aflastningsområder

 

Planretlig due diligence – hvorfor er det vigtigt?

 • Er en ønsket anvendelse tilladt, og kan projektet rummes indenfor en gældende lokalplan?
 • Kan der opnås bindende forhåndsbesked eller nødvendig dispensation?
 • Er ny lokalplan og evt. kommuneplantillæg påkrævet?
 • Risikoen for § 14 forbud som hindrer en lovlig anvendelse af ejendommen
 • Risikoen for ophævelse af servitutter via lokalplan
 • Hvordan afdækkes risikoen for, at man ikke får den lokalplan man ønsker?
 • Teknisk bistand til udarbejdelse af lokalplan
 • Et praktisk eksempel på en "katastrofesag" - domicilejendommen på havnen

Praktiske oplysninger

Pris inklusive moms

Medlem: 2.425 kr. Ikke-medlem: 3.040 kr.

Tid og sted, København

Fredag den 23. november kl. 9.00-12.00 hos Ejendomsforeningen Danmark, Nørre Voldgade 2, 3. sal, 1358 København K.

Undervisningslektioner

3½.

Underviser

Advokat Vibeke Westergaard, indehaver af advokatfirmaet Westergaard.